Rada Osiedla w Statucie

Rozdział VI: Rada Osiedla

103 1. Rada Osiedla składa się z 7 – 9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 5 lat, spośród członków Spółdzielni zamieszkałych na terenie jej działania.

  1. Ustanawia się 2 Rady Osiedli: - TM 1 dla zasobów położonych na terenie gminy Radlin oraz Rybnik i Świerklany; - TM 2 dla zasobów położonych na terenie miasta Wodzisław Śl.
  2. Rada Osiedla wybierana jest na częściach Zebrań Członków, których jej działalność dotyczy, stosując odpowiednie przepisy dotyczące wyborów członków Rady Nadzorczej.
  3. Członkom Rad Osiedli przysługuje zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie w kwocie wynoszącej 100 zł netto za udział w pracach Rady niezależnie od ilości posiedzeń. W przypadku wielu posiedzeń, za każdą nieobecność wyżej wymieniony ryczałt ulega obniżeniu o 30%.
  4. W przypadku jednego posiedzenia organu w danym miesiącu kalendarzowym, nieobecnemu członkowi wynagrodzenie nie przysługuje.
  • 104 1. Mandat członka Rady Osiedla wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
  1. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w spółdzielni lub zmiany lokalu na lokal położony w innym osiedlu. Ponadto członek Rady Osiedla może być odwołany przez organ, który dokonał jego wyboru przed upływem okresu na jaki został wybrany. 3. W przypadku, o którym mowa w ust.2 na miejsce członka Rady Osiedla, który utracił mandat uprawniony organ statutowy dokonuje wyboru – do końca kadencji Rady Osiedla – innego członka spośród członków danej części Walnego Zgromadzenia.
  • 105 1. Do zakresu działalności Rady Osiedla należy:

 1) współdziałanie z Zarządem i Radą Nadzorczą przy ustalaniu planów gospodarczych w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalności społeczno-wychowawczej, uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-wychowawczej osiedla w ramach planów ogólnych Spółdzielni;

2) współdziałanie z Radą Nadzorczą w sprawowaniu nadzoru i kontroli nad działalnością administracji osiedla ;

 3) rozpatrywanie odwołań od decyzji kierownika administracji osiedla i jego zastępców;

4) wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności społeczno-wychowawczej na terenie osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek społeczno wychowawczych na terenie osiedla;

5) stawianie wniosków dotyczących utworzenia na terenie osiedla placówek gospodarczych i socjalnych w celu podniesienia estetyki osiedla i poprawy warunków mieszkaniowych i bytowych;

 6) krzewienie kultury współżycia społecznego i propagowanie poszanowania mienia społecznego;

7) współdziałanie z terenowymi organami samorządowymi i organizacjami społecznymi w dziedzinie realizacji zadań gospodarczych, socjalnych i kulturalnych na osiedlu oraz innych zadań o charakterze ogólno miejskim;

8) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgłaszanych przez członków i skarg na działalność administracji osiedla;

9) rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla.

35 2. Rada Osiedla sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności, które przestawia na części Walnego Zgromadzenia, której sprawozdanie dotyczy.

 106 Szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał przez Radę Osiedla określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.